Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020», συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται  σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης 6/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο
www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 26477.

Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων επιμέρους Διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων, των δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών, 74.634.146,34€ πλέον ΦΠΑ – CPV: 60130000-8», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Διακήρυξη 6/2016. 

Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα διαρκέσει για μία περίοδο τεσσάρων (4) ετών και έως το πέρας του σχολικού έτους 2019-2020.

Για να συμπεριληφθεί στο ΔΣΑ ένας μεταφορέας, απαιτείται αφενός να πληροί τα κριτήρια επιλογής και αφ΄ ετέρου να καταθέσει ενδεικτική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης 6/2016. Κάθε μεταφορέας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο ΔΣΑ, μπορεί να υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ως ακολούθως:

1. στα πλαίσια της Διακήρυξης 6/2016

2. στα πλαίσια επιμέρους διαγωνισμού που διενεργείται μετά από δημοσίευση απλουστευμένης Διακήρυξης.

3. καθ’ όλη την διάρκεια του ΔΣΑ

Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών προσφορών είναι ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Περιφέρεια Αττικής παρέχει καθ΄ όλη τη διάρκεια του ΔΣΑ τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο Σύστημα. Η αποδοχή ή μη του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλος επιμέρους διαγωνισμός.

Όταν η Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να αναθέσει υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο του ΔΣΑ, δημοσιεύει απλουστευμένη Διακήρυξη σύμβασης, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το ΔΣΑ, καλώντας όσους ήδη συμμετέχουν στο ΔΣΑ, να υποβάλουν οικονομική προσφορά, αλλά και όσους δεν συμμετέχουν αλλά ενδιαφέρονται, να υποβάλουν ενδεικτική και οικονομική προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καλούνται οι μεταφορείς που έχουν γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ, να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής.  

Το αντικείμενο του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού δύναται να υποδιαιρείται σε μεμονωμένα δρομολόγια ή σε ομάδες δρομολογίων και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα δρομολόγια ή για μία ή περισσότερες ομάδες δρομολογίων.

«Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020», συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται  σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης 6/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 26477».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 815,81 KB18/08/21 01:42:56
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (9/5/16) PDF 49,88 KB18/08/21 01:42:56
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2 (26/5/16) PDF 108,44 KB18/08/21 01:42:57