Διακήρυξη 02/2017 ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ – Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)» του ΤΕΒΑ συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 38963. όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-09-2017 και ώρα 12:00.

Ακολουθούν τα αρχεία της περίληψης και της Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 224,91 KB18/08/21 03:37:13
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 3,50 MB18/08/21 03:37:13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  PDF 648,14 KB18/08/21 03:37:13