Αποφασίζουμε την προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2016, προϋπολογισμού €19.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για τις δύο ομάδες της παρούσας Διακήρυξης. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών/υπηρεσιών κάθε ομάδας, στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη.

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει με σύντμηση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον Οικονομικό Τύπο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

2) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 29/02/2016 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 307.

3) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
 α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
 β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
 γ. Συνεταιρισμοί

4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

5) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
 α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’, που επισυνάπτονται.
 β) Το Π..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4250/26.03.2014 και με τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014).
 γ) Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του ημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών
θεμάτων»

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ! Στο Παράρτημα ΣΤ’ της Διακήρυξης 2/2016, «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η περιγραφή της οικονομικής προσφοράς τόσο για την ομάδα 1 όσο και για την ομάδα 2 θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης και όχι στο Παράρτημα Α’, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 366,58 KB18/08/21 01:22:03