Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351,Παλλήνη, στο ισόγειο, προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά αυτού την εταιρική σφραγίδα καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.», μέχρι 22/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της ΠΕΑΑ και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της ΠΕΑΑ – Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Παλλήνη στον 1ο όροφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 131,58 KB18/08/21 01:55:14