Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την απολύμανση – βιολογικό καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1112/2020 (ΑΔΑ : ΩΦ3Φ7Λ7-ΩΦΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 471020/06.07.2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: Ω99Σ7Λ7-ΧΡ2 και ΑΔΑΜ : 20REQ006981398).

Καταληκτική Ημερομηνία προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας: Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 129,47 KB19/08/21 12:56:01