Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παράθεση γεύματος (catering) για 2.000 άτομα κατά την εκδήλωση της τελετής λήξης του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα, προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα ΠρομηθειώνΚεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 310-311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 09/07/2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιαςΓνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 γραφείο).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.