Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (πλην του Νοτίου Τομέα) για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού, € 134.744,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά και πιο συγκεκριμένα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) ανά Τμήμα ή Ομάδα, υπολογιζόμενο στην εκάστοτε διαμορφούμενη, για κάθε είδος, ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.  Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Η μέση λιανική τιμή  περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 24%.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσα τμήματα (Ομάδες) επιθυμούν υπό την προϋπόθεση ότι αφενός θα πληρούν το κριτήριο εγγύτητας δηλαδή να βρίσκεται το πρατήριο σε ακτίνα τεσσάρων (4 ΧΛΜ) χιλιομέτρων, το μέγιστο, από την δηλωθείσα έδρα κάθε  Υπηρεσίας και αφετέρου να προσφέρουν υποχρεωτικά και για τα δύο είδη καυσίμου (αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης), καθώς σε περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνθήκες, οι οποίες απαιτούν αυξημένη κατανάλωση συγκεκριμένου καυσίμου κίνησης (αμόλυβδη ή πετρέλαιο) ανάλογα με τα οχήματα ή μηχανήματα έργου ή εργαλεία που πρέπει να κινηθούν για την εξυπηρέτηση της αποστολής των σχετικών Υπηρεσιών, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ των δύο ειδών (Αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4 και Πετρελαίου Κίνησης CPV:09134200-9).

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 39302

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

24-03-2017

24-04-2017
ώρα 10:00

28-04-2017
ώρα 10:00

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 424,66 KB18/08/21 03:01:42