Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (σε Ευρώ), και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος,γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για:

α) την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των αυτόματων γραμμών ελέγχου ελαφρών και βαρέων οχημάτων του ΚΤΕΟ Χολαργού, προϋπολογισμού 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ και τη συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ Χολαργού, προϋπολογισμού 2.800,00 € πλέον ΦΠΑ,

β) τη διακρίβωση των μηχανημάτων των γραμμών ελέγχου, την επιθεώρηση ανυψωτήρων λάκκων και τζογομέτρων, προϋπολογισμού 4.150,00 € πλέον ΦΠΑ,

γ) την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πιστοποίησης, προϋπολογισμού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ,

δ) την προμήθεια εφεδρικού εξυπηρετητή για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ Χολαργού, προϋπολογισμού 4.435,48 € πλέον ΦΠΑ,

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και έως τιςτέσσερις (4) Ομάδες Ειδών / Υπηρεσιών,όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α’ της προκήρυξης.

Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών/ υπηρεσιών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΤΚ 11741 Αθήνα, 3ος όροφος

03/01/2017

Τρίτη

10.00.00 π.μ.

Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα Ειδών/ Υπηρεσιών.