ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, βάσει της υπ’αριθμ. 904/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης (Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης)

Η επιφάνεια του κτιρίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.700 τ.μ. και 5.000 τ.μ.

Ο προϋπολογισμός για την αγορά του ακινήτου, ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.00,00 €).

Η δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση θα υποβληθούν σφραγισμένες γραπτές προσφορές Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος μέχρι την 17η Μαϊου 2018.

Όσες κριθούν κατάλληλες, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, δηλαδή στη διεξαγωγή της δημοπρασίας ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή διάρκειας δύο (2) ετών, ποσού 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και την 17η Μαϊου 2018, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09.00π.μ. έως 14.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής τις ώρες 09.00 έως 14.00, Λ. Συγγρού 15-17, στον 2ο όροφο, Τμήμα Περιουσίας και στα τηλέφωνα 2132063724 ή 2132063624 ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 641,56 KB18/08/21 04:37:35