ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 09/03/2015 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 310-311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 307).

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 218,00 KB18/08/21 12:09:44