Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  για την  ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολ. Αττικής (κτίριο Λίρα) και του κτιρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ έως 31-12-2017, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (12.096,77€ χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται σε 2.500€ μηνιαίως με ΦΠΑ (2.016,13€ μηνιαίως χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονομικό έτος 2017, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας».

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκατριών (13) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017).

  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών(17ο χλμ. Λ.Μαραθώνος, 1ος  Όροφος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22/ 08/2017 ΗΜΕΡΑ: Τρίτη ΩΡΑ: 14:30μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 896,67 KB18/08/21 03:36:45