ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Περιφέρειας Αττικής –  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Kοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», και ειδικότερα για τηνυλοποίηση της δράσης Γ.3.2. της πράξης, προϋπολογισμού 9.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, σύμφωνες με τις προδιαγραφές της προκήρυξης, στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, τηλ. 2132065617, 2132065221, fax 213 2065088, από την Δευτέρα 04 Μαΐου 2015 έως και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, ώρες 09.00 έως 15.00.

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PDF 430,67 KB18/08/21 12:22:56