Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής,
μετά από την υπ΄αριθμ. 1127/2015 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από τις εστίες μόλυνσης του δάκου, προϋπολογισμού114.168,12€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι περιοχές εφαρμογής στο Παράρτημα Γ΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών, την 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 5 & 6) του Π.Δ.60/2007, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων & Διαδικασιών Δ ιαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ.Μαραθώνος – Παλλήνη).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,15351 Παλλήνη, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα   13/07/2015 και ώρα 14:30μμ. Επίσης, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, ο αρμόδιος υπάλληλος, τηλ/νο: κ. Φάσσος Θεόδωρος τηλ. 213-2005158, Fax: 213-2005151).

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κα Παπαδοπούλου Κων/να και τον κ. Ντουλμπέρη Λάμπρο, τηλ: 213 2005351 & 213 2005352).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 476,67 KB18/08/21 12:31:30
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 127,96 KB18/08/21 12:31:30