Καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών Συνδιοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2017, προϋπολογισμού € 23.000 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α’ : Υπηρεσίες εκτύπωσης αριθμών συμμετοχής των δρομέων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2017.
(CPV 79810000-5 , προϋπολογισμού 12.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΟΜΑΔΑ Β’ : Ηχητική υποστήριξη των εκδηλώσεων και αγώνων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2017.
(CPV 79952100-3 , προϋπολογισμού 10.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 10.30 π.μ.
Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 368,30 KB18/08/21 02:50:33