Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’αρ.3019/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Πειραιά, όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητές τους καθώς και οι Τεχνικές τους Προδιαγραφές στο Παράρτημα Β΄ της Προκήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, Τ.Κ.185 31, 1Ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 10/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:30π.μ. μέχρι την 11:00π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά ,Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, Τ.Κ.185 31, 1Ος όροφος).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά –       Τμήμα Προμηθειών (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, Τ.Κ.185 31, 1Ος όροφος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της  Προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς), από την κ. Δ. Μπήτου, τηλ.2132073701-2132073715.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 274,93 KB18/08/21 02:42:03
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 728,67 KB18/08/21 02:42:03