ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Δ.Ε.Σ.Ε.)

H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.4281/2014, το Π.Δ. 118/2007, το Π.Δ. 60/2007 και την υπ’αριθ. 845/2015 (ΑΔΑ:7ΜΩΞ7Λ7-ΣΑΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υλικών,που απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των συνεργείων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.),για τις κάτωθι ομάδες ειδών, με δικαίωμα υποβολής προσφορών,για μία, περισσότερες ή και για τις έξι (6) ομάδες συνολικά:

  1. Θερμό ασφαλτόμειγμα
  2. Ψυχρή συγκολλητική άσφαλτος
  3. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμειγμα
  4. Χρώμα διαγράμμισης οδών
  5. Υαλοσφαιρίδια
  6. Εργαλεία

Η υποβολή των προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα γίνεται μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 02-06-2015, ημερομηνία κατά την οποία οι προσφορές κατατίθενται από 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. αποκλειστικά ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 307).

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλ. 213-20.65.137, fax 213-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί αρχείο της Διακήρυξης.

Κατέβασμα αυτού του αρχείου Διακήρυξη (34.9 MB)