Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μελανιών, toners και drums για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την  κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ, για την προμήθεια μελανιών, toners και drums για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Βαθμολογικών Κέντρων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 καθώς και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

25-04-2017

Τρίτη

 

10:00 π.μ.

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 517,41 KB18/08/21 03:04:52