Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ,  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει  τον καθαρισμό του κτηρίου όπου στεγάζεται η Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για δυο (2) ετη      

Το ανωτέρω κτήριο και οι υπηρεσίες αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και θα ισχύει για δύο έτη και όχι πέραν του συνολικού προϋπολογισμού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη των 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2018, Ειδικού Φορέα 06072, ΚΑΕ 0875, ο οποίος αναλύεται σε 833,33€ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και κατάστασης του ως άνω κτηρίου. Με την παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η επιθεώρηση του κτηρίου μέχρι και τέσσερις ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. (Για τη Β/θμια Εκπαίδευση: ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης: Ξενοφών Βαμβακερός , τηλ. 2105549321 και για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:  ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Νικόλαος Τριαντόπουλος τηλ. 2105561990).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 09/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα  ημερομηνία 08/10/2018 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 09/10/2018), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,89 MB18/08/21 06:40:37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ DOC 58,50 KB18/08/21 06:40:37