Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά δρομολόγιο και συγκεκριμένα για το δρομολόγιο 1 τα 140,00 € ημερησίως πλέον ΦΠΑ και για το δρομολόγιο 2 τα 120,00 € ημερησίως πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 06072, κατά 73.507,20€ τον ΚΑΕ 0829.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016 και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 26/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη, ημερομηνία 25/07/2019 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 25/07/2019), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,73 MB18/08/21 08:14:23
ΤΕΥΔDOCX 69,30 KB18/08/21 08:14:23