Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ,  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Ασφαλιστική Κάλυψη των Υπηρεσιακών Οχημάτων, Φορτηγών και Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε.Δ.Α., για ένα (1) έτος από 15/10/2018 με δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου .

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  για χρονικό διάστημα ενός έτους από 15/10/2018 με δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2018, Ειδικού Φορέα 06072, κατά 20.000,00€ τον ΚΑΕ 0899.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 18/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα,  ημερομηνία  17/09/2018 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 18/09/2018), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,28 MB18/08/21 06:32:04