Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταστέγαση υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΔΔΥ  Δυτικής Αττικής) προϋπολογισμού 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ¨που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Δυτ. Αττικής έτους 2016 Ειδικού Φορέα 06072 και ΚΑΕ 0829.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 28η Νοεμβρίου 2016.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  28η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 πμ (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος )

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 2132047009 & 2132047009 fax: 2132047075 αρμόδιοι υπάλληλοι Φραγκιαδάκη Αριάδνη και Ζελιαναίου Μαρία στο Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 697,67 KB18/08/21 02:29:24