Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποδομής της εκδήλωσης «ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού τριάντα εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900,00) πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2016, Ειδικού Φορέα 06072 και ΚΑΕ 0844.

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα  την Τρίτη 23/08/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Περίληψη των όρων της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται και στον Ελληνικό Τύπο και  στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Η Διακήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patt.gov.gr .

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηρ. Πολυτεχνείου 78,

Ελευσίνα, 19200 (1ος όροφος)

23/08/2016

ΤΡΙΤΗ

10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, είτε αυτοπροσώπως στο τμήμα Γραμματείας της Υπηρεσίας μέχρι την παρακάτω ημερομηνία και ώρα,

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηρ. Πολυτεχνείου 78,

Ελευσίνα, 19200 (ισόγειο)

22/08/2016

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00 μ.μ.

είτε αποστέλλοντας αυτές στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, όπου  και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις όμως που απαιτείται η κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, με  την προϋπόθεση,, ότι αυτό θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

    3.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

     (α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

     (β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν του όρους του άρθρου 7 του Π.Δ.118/2007 και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

     (γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

   5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 179,31 KB18/08/21 02:01:59
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 910,85 KB18/08/21 02:01:59