Η Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – συντήρησης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Περιφέρειας Αττικής για δύο έτη (1.760 Η/Υ και 1.650 οθόνες), προϋπολογισμού 212.784,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των 212.784,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020, Ειδικού Φορέα 01072 τον ΚΑΕ 0869.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1α, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 43 παρ. 19 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 ιδίως άρθρα 36 & 37 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και την με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Β΄ 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 24η Νοεμβρίου 2020.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 23η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 300 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 213 2047 015, fax: 2132047075, αρμόδια υπάλληλος κα. Ελένη Βαρδή Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ. Στράτο Κρυσταλλίδη τηλ. 2132065492-345

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,20 MB19/08/21 07:57:34