Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση τμημάτων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Τμήμα Κέντρου Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 2583/2018 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα 1 και 2.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος, Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, και μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 μέχρι τις 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο 2ος όροφος, τις ώρες 10:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 213-2063724, 213-2063624 και 213-2063716 ή στην ιστοσελίδα www.patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,27 MB18/08/21 07:06:09