Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 342/2017 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση Αγροτικού Κτηνιατρείου Βορείου Αττικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ  Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος,  Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα) εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο), οι οποίοι θα αναγράφουν εξωτερικά το τίτλο της Διακήρυξης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9οο μέχρι τις 15οο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 233,47 KB18/08/21 02:55:16
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 318,95 KB18/08/21 02:55:16