Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ.285/15-02-2017 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιώς, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα 1 και 2.

Η κατάθεση των φακέλων με τις γραπτές προσφορές θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 388,02 KB18/08/21 02:53:35