Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σχετικά με την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση αρχείου (φακέλων) 250m3 στις αποθήκες της Περιφέρειας στον Ασπρόπυργο Αττικής από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Μεσογείων 448 – Αγία Παρασκευή) και Ανάπτυξης (Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή) της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα  της Περιφέρειας Αττικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 10.483,87€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.516,13€.   

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε  ευρώ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΤΕΤΑΡΤΗ, 14/06/2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 548,79 KB18/08/21 03:18:12