Διακήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια-ενσωμάτωση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 47.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 1.500€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ήτοι 59.655,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 2/6/2015 και ώρα 10:30 στο γραφείο 307 της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3Ος Όροφος.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,15 MB18/08/21 12:27:44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2.1 PDF 1,05 MB18/08/21 12:27:44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2.2 PDF 680,07 KB18/08/21 12:27:44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2.3 PDF 586,02 KB18/08/21 12:27:44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2.4 PDF 693,85 KB18/08/21 12:27:44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2.5 PDF 630,06 KB18/08/21 12:27:45