Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  την υπ’ αρ. 2407/2020  (ΑΔΑ:9ΑΤ17Λ7-8ΩΨ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την υπ΄ αρ. 955944/10-12-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΞΣΞ7Λ7-Φ55 ΑΔΑΜ: 20REQ007819563 ) ποσού 24.800,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 715984/25-09-2020 έγγραφο της Δνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολή της), σας καλεί να υποβάλλεται οικονομική προσφορά για:

Διεξαγωγή διαδικτυακών b2b συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων της Αττικής και υποψηφίων αγοραστών από όλα τα δίκτυα λιανικής και χονδρικής πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης με εναλλακτικούς τρόπους των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την  ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο  προσκομίζοντας φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου των εταίρων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 151,65 KB19/08/21 08:07:17