Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 10.30 π.μ., για τη διενέργεια εργασιών και αγορά ανταλλακτικών  για τη συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος μάρκας TOYOTA 1998 κυβικών με αρ.κυκλ. ΚΗΟ 5413, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα κρίνονται αναγκαία:  η αντικατάσταση μπαταρίας, το σέρβις 10.000 χλμ (145.000 χλμ), η ευθυγράμμιση και η αλλαγή αμορτισέρ πίσω.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20& Γκύζη,  Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 188,98 KB18/08/21 06:42:43