Παρακαλώ να καταχωρήσετε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αθηνών σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 03/06/2016, τη Διακήρυξη 10/2016 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) για 3 έτη, που θα συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:

H Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) για 3 έτη, συνολικού προϋπολογισμού €1.000.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Διακήρυξη 10/2016.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/07/2016

11:00:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15/07/2016

11:00:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 1,11 MB18/08/21 01:51:39