Η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την δημιουργία και παραγωγή 4 θεματικών τηλεοπτικών βίντεο για την ετοιμότητα και προστασία έναντι δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, τεχνολογικών ατυχημάτων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, μέγιστης διάρκειας 30sec έκαστο, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 988/2020 (ΑΔΑ : Ω2027Λ7-19Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. 542219/27.07.2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΔΑ: 6ΜΑΥ7Λ7-ΚΟ9 και ΑΔΑΜ : 20REQ007096147).

Καταληκτική Ημερομηνία προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας: Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 145,73 KB19/08/21 12:56:02