Δημόσιος Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης-Διάγνωσης & Υποστήριξης Ανατολικής Αττικής (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2019, συνολικού προϋπολογισμού 63.500,00€ (εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Πέμπτη 16 Αυγούστου  2018 και ώρα 14:00 μ.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος (1ος όροφος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη)

31/07/2018

16/08/2018

ώρα 14:00 μ.μ.

17/08/2018

ώρα 10:00 π.μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και του άρθρου 106 του Ν. 4412/16

  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.eprocurement.gov.gr.

Ακολουθούν το αρχείο της Διακήρυξης και το έντυπο ΤΕΥΔ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,62 MB18/08/21 06:25:44
ΤΕΥΔ DOC 156,00 KB18/08/21 06:23:52