Δημόσιος Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια τεσσάρων (4) μεταγωγέων (switches) 48 θυρών για την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της, συνολικού προϋπολογισμού 9.920,00€ (εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος (1ος όροφος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη)

06/10/2018

17/10/2018

ώρα 14:00 μ.μ.

18/10/2018

ώρα 10:00 π.μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και του άρθρου 106 του Ν. 4412/16

  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

  1. στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.
  2. στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,44 MB18/08/21 06:44:31
ΤΕΥΔ DOC 111,00 KB18/08/21 06:44:31