Καλούμε τα νομικά/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, τηλέφωνο 213-2065018, fax 213 2065015, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ FAM & PRESS TRIPS, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΤΕΤΑΡΤΗ 01.06.2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 197,56 KB18/08/21 01:48:38