Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις εταιρειών και τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) της αθλητικής εκδήλωσης: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ HANDBALL ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο της εκδήλωσης.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 05/10/2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 361,94 KB18/08/21 06:39:23