Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  ΚΑΛΕΙ

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  28- 08 -2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 π.μ , για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού  “AthensRallySprint” στον Άγιο Μερκούριο Αττικής στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου 2017».

  Οι υπηρεσίες αφορούν την εκτύπωση  αφισών, φυλλαδίων, banners και την κατασκευή βραβείων-κυπέλλων, συνολικού προϋπολογισμού  4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι ησυνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη     προσφορά βάσει τιμής υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την   προϋπολογιζόμενη δαπάνη (4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών ανά τμήμα..

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  28- 08-2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 165,21 KB18/08/21 03:37:52