Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 2610/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών δεκατεσσάρων (14) υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών, ημιφορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (20.000,00 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. έτους 2015, Ειδικού Φορέα 06072 κατά 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1321 “Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων” κατά 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0861 “Αμοιβές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων” και κατά 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1511 “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών”.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 1η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η 2η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στα τηλ.: 2132047008 & 2132047009, fax: 2132047075, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Μαρία Ζελιαναίου και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τα οχήματα κ. Παναγιώτη Αβράμη και κ. Σπυρίδωνα Γιαννούτσο, τηλέφωνα: 213-2047-021 & 084, και από τον αρμόδιο υπάλληλο για τα Μηχανήματα Έργου κ. Ανδρέα Βερτζάγια, τηλέφωνο: 6948402957, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 345,32 KB18/08/21 01:12:21
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 101,05 KB18/08/21 01:12:21