Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και  ώρες 08:00 έως 15:00  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια διακοσίων τριάντα (230) επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και εννέα (9) ημερήσιων ημερολογίων μεγέθους Α4 έτους 2016, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια διακοσίων τριάντα (230) επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και εννέα (9) ημερήσιων ημερολογίων μεγέθους Α4 έτους 2016, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)          

O Προϋπολογισμός για την προμήθεια των εν λόγω ειδών ανέρχεται στο ποσό των  500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2016 ΕΦ 06072 ΚΑΕ 1699

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 22/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 154,34 KB18/08/21 01:22:15