Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών νέων δρομολογίων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, λόγω των έκτακτων αναγκών για την προστασία από τη μετάδοση του COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.203,70 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100359, fax: 213 2114420, μέχρι την 05-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 296,27 KB18/08/21 10:27:48