Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 19/05/2020 και ώρα 10.30 π.μ., για την προμήθεια ανταλλακτικών (τοποθέτηση νέων φίλτρων ECLIPSE MODELD WP340 UF/UV) στους τρεις (3) ψύκτες νερού που έχουν τοποθετηθεί στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησής τους, ποσού 600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 242,84 KB18/08/21 10:12:30