Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 30-3-2020 και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ως μέτρο προστασίας του προσωπικού των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 2.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ,δύο ,τρείς ή και για τις τέσσερις Ομάδες Ειδών, όπως αυτές αναλύονται στην Πρόσκληση. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ ανά ομάδα ειδών με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 30-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 283,92 KB18/08/21 09:49:13