Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για την προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού ποσού 3.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. (4.898,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη,  Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ.15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 30-03-2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 258,50 KB19/08/21 09:02:55