Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 24/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 13:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφανών διαχωριστικών τύπου plexiglass για υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, με την διαδικασία της Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφανών διαχωριστικών τύπου plexiglass για υπηρεσίες της Π.Ε.Δυτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφανών διαχωριστικών τύπου plexiglassγια υπηρεσίες της Π.Ε.Δυτ. Αττικής,ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 1699.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 363,56 KB19/08/21 08:07:05
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (16/12/2020) PDF 148,21 KB19/08/21 08:07:06