Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μικροβιοκτόνου σκευάσματος, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 930,00 €, συμπ. ΦΠΑ,

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της ΔιεύθυνσηςΟικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος,   τηλ.: 213 2100359, 213 2100371,  fax: 213 2114420, μέχρι την 13 – 08 – 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν:

  1. Η Πρόσκληση
  2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (σε word)
  3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (σε word)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 613,15 KB18/08/21 06:23:34