Η Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  προϋπολογισμού 14.550,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23%

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100371, 213 2100359, 213 2114417, fax213 2114420, από την 24-08-2015 μέχρι την 01-09-2015 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και μηχανών τηλεομοιοτυπίας (fax)  για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της  ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ’ Αθήνας,  προϋπολογισμού 14.550,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23%, με τη διαδικασία του Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 307 γραφείο).

Ο διαγωνισμός θα γίνει με  προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ιστότοπο  της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307

02-09-2015

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 302,26 KB18/08/21 12:43:08