ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος με χειριστή για την επισκευή και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στους χώρους ευθύνης της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 53.723,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 310-311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 307).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 646,76 KB18/08/21 12:21:55