Επαναληπτικός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών και την Προμήθεια υλικών για τον Μαραθώνιο Αθήνας 2015, για τις εξής ομάδες:

1) Ενοικίαση τεντών για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των αγώνωντου Α.Μ.Α.(ενδεικτικό κόστος €23.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2) Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης Εκδηλώσεων και Αγώνων του Α.Μ.Α., καθώς και ενοικίαση ενός video wall (ενδεικτικό κόστος €22.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, ανά ομάδα ειδών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού €45.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21/09/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ26/09/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/09/2015

  

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 1,27 MB18/08/21 12:46:28