Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για προμήθεια υλικών και κατάλληλου εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών για την ανακαίνιση των γηπέδων (5*5) στο Αττικό Άλσος, για την επισκευή της περίφραξης του Λόφου Φινοπούλου (Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως) και λοιπές εργασίες για το Πεδίον Άρεως, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 25/11/2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ,

3ος όροφος, γραφείο 301

Ακολουθεί το αρχείο της προκήρυξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι είναι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στον τίτλο της προκηρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 15,27 MB20/01/22 07:48:28