Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα νομικά/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305,  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχουγια την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης και οδικής βοήθειας των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού€ 45.000,00€ (ετήσιο κόστος 36.000,00 € & δικαίωμα προαίρεσης 9.000,00 €),συμπ/νων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:Τρίτη 22.11.2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ,

3οςΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 909,35 KB18/08/21 02:28:40